BW Conlangs Dictionary Wiki
Advertisement

Jezyk pingijski konlang, który jest połączeniem angielskiego, niemieckiego i polskiego.

Ojcze nasz:[]

Jamei Fadno, vĭtš bĭt in skæ
Sæt tei neum
Koum tei kingeihhæs
Bi tei voul
Tou ynd in skæ, tou ynd an Erda
Dæei tei brĭt gyf jæm dedæ
Ynd otgyf jamei voinulm
Tou ynd jam otgyfĭm ot jamei moukvoinulmynom
Ynd nĭe lĭd jæm to tempts
Bæt delĭvr jæm ot evĭlno.
Æmen

GRAMATYKA (Z PRZED MARCA 2011 ROKU)[]

Oto jego cały alfabet:

Są także dwuznaki.

A - (czyt.) a
Æ - (czyt.) au
B - b
C - ts
TŠ - pomiędzy "cz", a "ć"
D - d
E - e
F - f
G - g (z przydechem)
H - (prawie nie wymawialne, lecz zwykle wymawia się jak yi)
HH - h
I - i
Ǐ - ij
J - j
K - k (z przydechem)
Q - k' (miękkie k)
L - l
M - m
N - n
Ň - ń
O - o
P - p (z przyd.)
R - r (bardziej drgające)
S - s
Š - pomiędzy "sz", a "ś"
T - t
U - u
V - pomiędzy "f", a "w"
X - ks lub kc (przed albo po "e")
Y - y
Z - dźwięczne "s"

Podstawy:


nǐe - nie
ta - tak

Zaimki osobowe:


Ja - Ja
Tu - Ty
No - On, Ono, To
Na - Ona
Jam - My
Tum - Wy
Nom - Oni
Nam - One (kobiety)
Nom - One (dzieci)

Pani - Naj
Pan - Noj
Panie - Najm
Panowie - Nojm
Państwo - Tujm

Jeśli chcemy powiedzieć o czymś co było lub jest w dużej odległości, dodajemy prefiks "od" do zaimka. Samo "od" znaczy 'tam'.
Np:

od + nom = odnom
tam + ci, oni = tamci

Liczba mnoga:


Liczbę mnogą w języku pingijskim tworzy się w bardzo łatwy sposób.
Musimy dodać do słowa "-m" na końcu. Lub "ym w przypadku trudności wymówienia (np. przy wyrazach zakończonych na głoskę 'n').
Dla przykładu:

hhæs + ym = hhæsym
dom + y = domy

Czasowniki:

Czasowniki odmieniają się w prosty sposób:
Do czasowników dla osoby 1. ("Ja") dodajemy "-ǐ" (jeżeli zakończony jest na spółgłoskę) lub "-j" (jeżeli na samogłoskę).
Tu - "-t" lub "-yt"
No/Na - "-n" lub "-yn"
Jam - "-ǐm" lub "-jm"
Tum - "-tm" lub "-ytm"
Nam - "-nam"
Nom - "-nom"
Tujm - "-tujm"
Nojm - "-nojm"
itd ...
Np.:
læhh (kochać)
Ja læhhǐ - Ja kocham
Tu læhht - Ty kochasz
No/Na læhhn - On/Ono/Ona kocha
Jam læhhǐm - My kochamy
Tum læhhytm - Wy kochacie
Nom/Nam læhhnom/læhhnam - Oni/One kochają
Nojm læhhnojm - Panowie kochają

Orzeczenie tworzy samo zdanie tj. w polskim, w hiszpańskim...

Czyli nie jest konieczne ciągłe dodawanie zaimka do orzeczenia.

Chyba, że jest taka potrzeba.
_____
ZASADA I
Jeśli stoją dwie litery (lub dwa dwuznaki HH, a także np. N i Ň itd.) koło siebie po połączeniu wyrazów, musimy zawsze (bez wyjątków) je złączyć. Dla przykładu:
am + mat = amat
(prefiks o zgromadzeniu, grupie) + materiał = skupisko materiałów
_____
Odmiana czasownika 'być' ("bi")
Ja
Tu bǐt
No/Na bǐn
Jam bǐm
Tum bǐtm
Nom bǐnom
Nam bǐnam

Mieć (miv):
Ja mǐvǐ
Tu mǐvt
Na/No mǐvyn
Jam mǐvǐm
Tum mǐvytm
Nam mǐnom
Nom mǐvnam
(Zawsze przy zaimkach takich, które wyznaczają szacunek do kogoś, czyli Noj, Naj... kończymy w czasownikach tym zaimkiem. Np.:
Noj mǐvnoj - Pan maZaimki wyrażające posiadanie:

Mój, Moja... - Ĭ
Twój - Tei
Jej/Jego - Naǐ /Noǐ
Nasz - Jamei
Wasz Tumei
Ich, tych - Namei/Nomei
Pana - Noǐ
Pani - Naǐ
Panów - Noǐm
Państwa - Tuǐm
Pań - Naǐm

Zaimki dopełnieniowe:

Mnie -
Ciebie, Cię - Tu
Ją -
Jego - Nou
Nas - Jæm
Was - Tum
Ich - Næm/Noum

Liczebniki:


0 - zer
1 - æ(nǐ)
2 - tve(r)
3 - ther
4 - fer
5 - pver
6 - xer
7 - sver
8 - gher
9 - nder
10 - tner
11 - tner æ(nǐ)
12 - tner tve(r)
13 - tner ther
14 - tner fer

15 - tner pver

16 - tner xer

17 - tner sver

18 - tner gher

19 - tner nder
20 - tve(r)tner
21 - tve(r)tner æ(nǐ)
22 - tve(r)tner tve(r)
30 - thertner
40 - fertner
50 - pvertner
60 - xertner
70 - svertner

80 - ghertner

90 - ndertner
100 - hhouder
101- hhouder æ(nǐ)
200 - tve(r) hhouder lub tve(r)hhouder
1000 - æ touser
2000 - tve(r) touser lub tve(r)touser
1000000 - æ milloner [nie mylić ze słowem 'milioner', milioner w pingijskim to "millonerno"]

Liczebniki porządkowe tworzy się poprzez dodanie "-ei" na końcu. W ten sam sposób tworzy się ze słów innych przymiotniki i w podobny sposób zaimki wyrażające posiadanie. Dla przykładu:
1. - æei lub ænǐei
2. - tvei lub tverei
3. - therei
20. - tvetnerei
21. - tvetner æ(nǐ)ei
1000000. - millonerei

Kolory i odcienie:
kolor - kælor
czarny - blakei
niebieski - blæei
żółty - jeulei
czerwony - redei
pomarańczowy - orgei
zielony - grenei
fioletowy - purpei
jasny - lasei
ciemny - darkei
ciemny zielony - darkei gren(ei)

Gdy odejmiemy "ei" od przymiotnika oznaczającego kolor, powstanie rzeczownik.
Np.:
grenei - ei = gren
zielony - (sufiks "ei") = zieleń
Wszystkie słowa zakończone na "-ei" to przymiotniki.

Szyk zdań, złożenia zdań twierdzących, pytających, przeczących oraz pytań przeczących:


Szyk zdania:


Kolejność przebiega następująco:
podmiot -> orzeczenie -> dopełnienie
Czyli identycznie jak w polskim czy angielskim.
Czyli np.:
No mǐvyn ket. (On ma kota.)
Przeczenia:
Jeśli chcemy utworzyć przeczenie, musimy dodać "nǐe" przed orzeczeniem. Np.:
No nǐe mǐvyn ket. (On nie ma kota.)
Pytania:
Tworzy się podobnie jak w angielskim. W pytaniach orzeczenie jest na początku, a podmiot na drugim miejscu. Np.:
Mǐvyn no ket? (On ma kota?; Ma on kota?)
Pytania przeczące:
Tak samo jak zwykła pytania, tylko z "nǐe" na początku.
Nǐe mǐvyn no ket? (On nie ma kota?; Nie ma on kota?)
_____
ZASADA II (KONIUGACJA)
Przy czasownikach modalnych, które mają jedną sylabę oraz mają tylko samogłoskę "i" (takie jak: miv - mieć; bi - być), przy odmianie, samogłoska "i" zmienia się w "ǐ" (Æ jest częściowo samogłoską).
_____

Prefiks "s" lub "ys" pełni prawie taką samą funkcję jak w angielskim "ing", czyli "s" dodajemy zwykle do czasowników. Ale czasem też do innych części zdań, chociażby może do przymiotników. Dla przykładu:
raiv + s = raivs
rysować + (prefiks 's') = rysowanie, lub też ołówek


Dodawanie do przymiotników 's' nabierają wartości materialnych. Np.:
væhh + s = væhhs
miękki + (prefiks 's') = poduszka, narzuta

Przymiotniki i przysłówki:
Przysłówki tworzy się poprzez dodanie "eyh" na końcu przymiotnika zamiast "ei"
Np.:
hhapei - hhapeyh (szczęśliwy - szczęśliwie)
bætei - bæteyh (piękny - pięknie)

Stopniowanie:

Stopniowanie w języku pingijskim jest bardzo proste. Musimy tylko dodawać do przymiotnika w stopniu wyższym "-r" na końcu, a w najwyższym "-st".Np.:
bætei -> bæteir -> bæteist
piękny -> piękniejszy -> najpiękniejszy
Nie ma nieregularnych przymiotników.

Stopniowanie przysłówków robi się w podobny sposób.
Także dodajemy "r" i "st". Tylko odejmujemy "h". Czyli dla przykładu:
væseyh -> væseyr -> væseyst
mądrze -> mądrzej - > najmądrzej

Czasy:


Czas przeszły:

Tworzy się poprzez dodanie na końcu czasownika końcówkę "-æd"
Np.:
reud + -æd - reudæd
czytać
Odmiana w osobach czasowniki w czasie przeszłym jest podobna, dodajemy "æd" po odmienionym w osobie czasowniku:

Ja reudǐæd
Tu reudytæd
Na/Na reudynæd
Jam reudmæd
Tum reudytmæd
Nam reudnamæd
Nom reudnomæd

Czasownik 'być' ("bi") odmienia się jako jedyny w czasach nieregularnie:

æd

Ja ædǐ
Tu æt
No/Na ædyn
Jam ædǐm
Tum ædytm
Nom ædnom
Nam ædnam

Czas przyszły:


Czas przyszły polega na tej samej zasadzie co czas przeszły, z tą różnicą, że dodajemy na końcu "ue", zamiast "æd"

Czyli np.:

reud + ue = reudue

Czasownik 'być' ("bi") odmienia się jako jedyny w czasach nieregularnie:

ueb

Ja uebǐ
Tu uebt
No/Na uebyn
Jam uebǐm
Tum uebytm
Nom uebnom
Nam uebnam

Rodzajniki określające:

de - ten, ta, to...
od - tamten, tamta... (tam)
æ - taki, taka, (jeden)...

Łączniki:
Łączniki stawia się przed rzeczownikami, aby określić przypadki.

Dopełniacz,


kogo, czego

e e lamps lampy (lecz nie odpowiada na pytania czyj, czego)

Celownik

komu, czemu

four (dosł. dla), (lub czasem) to to/four lamps lampie

Narzędnik

kim, czym

y y lamps lampą

Miejscownik

na, o, w, przed... kim, czym

(do tego służą przyimki, np. an, in, fræhh) an, in, lamps (w, na...) lampie
Wołacz (na końcu można postawić wykrzyknik)! lamps! lampo!

Lecz 'e' rzadko się stosuje.

-Na, -no

Te powyższe zaimki mogą stac się prefiksem. Np.

metereolog + no = metereologno

metereolog

doktor + na = doktorna

lekarka

Np. słowo doktor nie może zostać bez -no, -na.

REFORMA (NIEREGULARNOŚCI)

Od marca w 2011 nastąpiły nieregularności w pingijskim. M.in. w podstawowych czasownikach, jak np. być, mieć, chcieć, lubić itd.

(http://www.youtube.com/watch?v=Aoz9Xf6rYyU&feature=channel_video_title)

Advertisement